Etický kódex

Účelom tohto etického kódexu je určiť pravidlá správania pre pracovníkov redakcie Gipsy Television a informovať čitateľov o jeho hodnotách a zásadách práce. Týmto etickým kódexom sa riadia redaktori, komentátori, editori, fotografi a grafici Gipsy Television.

Etický kódex Gipsy Television

I. Účel

1. Pracovníci Gipsy Television ako aj všetci ďalší pracovníci, ktorí podliehajú odbornému garantovi Gipsy Television (ďalej len „pracovníci"). Dobré meno Gipsy Television závisí od dobrého mena ľudí, ktorí tu pracujú. Pracovníci by sa preto aj mimo pracoviska mali riadiť základnými zásadami obsiahnutými v tomto kódexe.

2. Gipsy Television očakáva, že zásadami obsiahnutými v tomto kódexe sa budú riadiť aj jeho externí prispievatelia a spolupracovníci.

II. Základné zásady

1. Gipsy Television vyznáva hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a slušnosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti.

2. Hlavnými zásadami, ktorými sa riadia pracovníci Gipsy Television pri svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, pravdivosť a dôsledné overovanie faktov.

3. Gipsy Television kladie dôraz na dodržiavanie právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Všetci pracovníci sú povinní bez výnimky tieto predpisy dodržiavať, osobitne v súvislosti s novo prijatou právnou úpravou zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade čo aj len podozrenia z porušenia Trestného zákona, resp. z. č. 91/2016 Z. z. zo strany pracovníka, je prevádzkovateľ Gipsy Television oprávnený vyvodiť príslušné následky, vrátane okamžitého ukončenia akejkoľvek zmluvnej spolupráce s pracovníkom. Pracovník je v takom prípade povinný nahradiť vydavateľovi akúkoľvek škodu, ktorá mu v dôsledku porušenia vznikne a v prípade vznesenia takej požiadavky vydavateľom sa aj verejne vydavateľovi a jeho čitateľom ospravedlniť.   

III. Konflikt záujmov

1. Pracovníci informujú svojho nadriadeného vždy, ak pracujú na úlohe, pri ktorej dochádza ku konfliktu záujmov, najmä ak sa táto úloha týka ich rodinných príslušníkov, blízkych osôb, obchodných a podnikateľských záujmov. Na úlohe môžu pracovať len s jeho súhlasom.

2. Pracovníci neprijímajú pri výkone svojej práce alebo v súvislosti s ňou dary alebo iné výhody, ktoré by mohli ohroziť ich nestrannosť a objektivitu alebo ktoré sa dajú chápať ako pokus o ovplyvnenie ich práce. Výnimkou z tohto pravidla sú bežne poskytované drobné reklamné predmety a občerstvenie na tlačových konferenciách, zvyčajne do hodnoty najviac 20 €.

3. Náklady na pracovné cesty pracovníkov znáša Gipsy Television. Odborný garant môže povoliť výnimku z tohto pravidla. Ak náklady na cestu alebo ich časť hradila tretia strana, pracovník musí na to vo svojom texte upozorniť. Pracovník nemôže tretej strane sľúbiť, že bude o akcii informovať.

4. Pracovníci prijímajú vstupenky len na tie podujatia, o ktorých idú písať, nakrúcať televízny reportáž alebo ich fotografovať, prípadne inak súvisia s výkonom ich práce. V prípade, že prevádzkovateľ získa lístky od mediálnych partnerov, môžu sa pracovníci zúčastniť žrebovania lístkov.

5. Pracovníci nepredávajú inzerciu a za žiadnych okolností si nemôžu brať províziu z jej predaja. Záujemcov o inzerciu môžu poskytnúť kontakt na obchodné oddelenie.

IV. Záruky neutrality

1. Pracovníci informujú svojich nadriadených vždy, keď chcú prijať ocenenia od nadácií, štátnych orgánov alebo iných subjektov.

2. Pracovníci nevykonávajú politickú činnosť. Pracovníci môžu vyjadriť svoj názor na závažné spoločenské udalosti podpisom petície. V prípade, že pracovník podpíše nejakú petíciu, informuje o tom odborného garanta. Pracovník, ktorý podpíše petíciu súvisiacu s problémom alebo udalosťou, o ktorej informuje denník Gipsy Television, nemôže ďalej autorsky pokrývať túto udalosť.

3. Pracovníci neorganizujú zhromaždenia ani občianske kampane alebo iniciatívy. V prípade, že sa do takýchto aktivít zapoja, postupujú obdobne ako v prípade petície.

4. Pracovníci informujú svojich nadriadených o svojej spolupráci so štátnymi orgánmi a neziskovými organizáciami, najmä o svojom členstve v grantových komisiách, odborných komisiách, pracovných skupinách, správnych radách, odboroch a podobne. Informácia o takejto činnosti musí byť uvedená v ich osobnom profile na internete.

V. Vzťahy ku konkurencii

1. Za konkurenčné tituly Gipsy Television sa považujú všetky spravodajské internetové stránky, televízie a rádiá.

2. Pre pracovníkov platí zákaz autorskej spolupráce s konkurenčnými titulmi. Súhlas môže udeliť len odborný garant Gipsy Television.

3. Gipsy Television neuverejňuje spravodajské texty externých prispievateľov, ktorí spolupracujú s konkurenčnými titulmi.

4. Na webovej stránke Gipsy Television môžu publikovať recenzie a publicistické texty externí prispievatelia, ktorí spolupracujú s konkurenčnými titulmi a to aj pokiaľ sú pracovníkmi konkurenčných titulov.

5. Pracovníci môžu vystupovať v konkurenčných tituloch, ako aj v rozhlase alebo televízii, len so súhlasom odborného garanta. Výnimkou sú prípady, kedy nevystupujú v mene Gipsy Television a vystúpenie nesúvisí s ich pracovnou činnosťou.

VI. Vzťahy so zdrojmi

1. Pracovníci nesmú platiť osobám, ktoré sú zdrojom informácií pre ich materiály. Výnimku môže udeliť odborný garant.

2. Pracovníci môžu poskytnúť zdrojom prísľub anonymity len za týchto podmienok:
i. informáciu, ktorú zdroj poskytuje, nie je možné získať z neanonymného zdroja a má mimoriadny význam,
ii. požiadavka zdroja o zachovanie anonymity je odôvodnená.

3. Redaktor je povinný odhaliť identitu anonymného zdroja odbornému garantovi, pokiaľ o to odborný garant požiada. Odborný garant rozhodne o sprístupnení tejto informácie ďalším osobám po dohode s redaktorom.

4. Redaktori si spravidla nahrávajú všetky rozhovory, z ktorých informácie majú použiť pri svojej práci. Prihliadajú pritom na spoločenskú závažnosť, význam témy a možnosť následných sporov. Archivovanie nahrávok upraví interný predpis.

5. Pokiaľ nie je pre získanie informácie nevyhnutné zatajiť svoju identitu alebo príslušnosť k Gipsy Television, pracovník sa musí pred začiatkom rozhovoru jasne predstaviť ako pracovník Gipsy Television a v prípade nahrávania protistranu upozorniť na to, že konverzáciu budú nahrávať. V prípade aktívnych politikov a osôb, ktoré majú komunikáciu s novinármi vo svojej pracovnej náplni, stačí, ak sa redaktor jasne predstaví ako redaktor Gipsy Television.

6. Redaktori nie sú povinní poskytnúť všetky citáty použité v článku na autorizáciu. Na základe vlastného uváženia tak však môžu urobiť.

7. Redaktori nie sú povinní poskytnúť rozhovory ani iné svoje texty na autorizáciu respondentom v prípade, že reprodukujú presne obsah rozhovoru a majú zvukový záznam takéhoto rozhovoru.

VII. Citovanie

1. Pracovníci nesmú vydávať cudzí text, fotku alebo iné dielo za vlastné.

2. Pracovníci nesmú vydávať svoje staršie dielo za nové.

3. Pracovníci musia vždy uvádzať zdroj svojich informácií, ak nie sú tieto informácie všeobecne známe alebo sa nepovažujú za všeobecne známe v odvetví, ktorému sa redaktor venuje.

4. Pracovníci nesmú používať fiktívne zdroje.

5. Ak pracovníci v texte zmenia meno zdroja, musia to uviesť a vysvetliť aj dôvod utajenia identity.

6. Pri použití fotografií musia pracovníci čo najpresnejšie identifikovať ich zdroj.

7. Pri použití agentúrnych správ môže redaktor:
- podpísať text vlastnou skratkou spolu s uvedením agentúr, alebo
- citovať agentúru priamo v texte. 

VIII. Opravy

1. O uverejnení opráv a odpovedí rozhoduje odborný garant alebo ním poverený pracovník.

2. Opravy a odpovede sa uverejňujú za podmienok definovaných tlačovým zákonom.

3. Ak sa pracovník dozvie o chybe vo svojom už publikovanom texte, je povinný o tom informovať svojho nadriadeného a navrhnúť spôsob opravy chyby.

IX. Blogovanie a iné verejné prejavy

Pri blogovaní a iných verejných prejavoch pracovníci pamätajú na to, že ich postoje a názory môžu byť vnímané ako postoje Gipsy Television. Aj pri verejných prejavoch sa preto riadia základnými hodnotami Gipsy Television.

Za verejné prejavy sú považované aj názory zverejňované na internetových fórach, Facebooku, Twitteri a podobných službách, pokiaľ sú dostupné širšiemu okruhu ľudí (nielen najbližšej rodine a priateľom).

X. Všeobecné ustanovenia

1. O postihoch za porušenie tohto etického kódexu rozhoduje odborný garant po posúdení okolností konkrétneho prípadu.

2. Pri postihoch obvykle platí zásada, že pri prvom a druhom vážnom porušení kódexu dostáva pracovník pokutu od 200 € do 400 €. Ďalšie - druhé alebo tretie závažne porušenie kódexu bude mať zvyčajne za následok ukončenie spolupráce alebo pracovného pomeru s pracovníkom alebo spolupracovníkom.

3. Etický kódex sa mení a dopĺňa rozhodnutím odborného garanta. Odborný garant informuje o zmenách pracovníkov vhodnou formou, najmä upozornením na intranete a na pravidelných poradách vedenia.

4. Aktuálna verzia etického kódexu Gipsy Television je zverejnená na internetovej stránke Gipsy Television gipsytv.eu.

5. Ak etický kódex nerieši niektorý problém dostatočne jednoznačne alebo vôbec, konzultuje pracovník so svojim nadriadeným.

ENGLISH VERSION

Najčítanejšie

Neprehliadnite