Vicepremiér Rudolf Chmel bol online


Bratislava 1.marca 2011 (Gipsy Television/ Katarína Mrňová) - Gipsy Television vám opäť ponúkla možnosť pýtať sa, tento raz podpredsedu vlády SR pre menšiny Rudolfa Chmela. 

Diskusia je ukončená

Urobí sa konečne niečo pre Rómov v dohľadnej dobe? Spomínali ste, že splnomocnenci sa menia každé štyri roky,... Nie je to celkom pravda. Pani Orgovánová bola vo funkcii vyše 7 rokov a Úrad splnomocnkyne vlády v tom období skutočne bol v pozícii odborného poradcu vlády. V tomto období sa aj dosiahli mnohé veci ako znovuzavedenie nultých ročníkov, zavedenie asistentov učiteľa, zavedenie terénnej sociálnej práce, vznik regionálnych kancelárií, atď., čo boli systémovými riešeniami s dlhodobou udržateľnosťou. Obklopená bola tímom odborníkov s praxou. Po jej odchode sa úrad splnomocnenca vlády zameral iba na to, ako získať financie zo štátnych dotácií pre svojich blízkych, pre seba (napr.p. Zupková pre vlastné OZ z dotačnej schémy aj dotácie na Eurokampaň), pre 3. sektor, na ktorom sa mnohí priživujú. Miesta na Úrade splnomocnenca vlády sa obsadzovali známymi a príbuznými, ktorí často iba brali výplaty a na pracovisku sa ukázali sporadicky. To všetko preto, že splnomocnencom sa dávala voľná ruka a člen vlády, ktorý má Úrad splnomocnenca na starosti sa o úrad nestaral a nechcel počuť, čo vládou nominovaný splnomocnenenci "vyvádzali". Mienite v tejto veci niečo zmeniť?
Milan Horváth

Milan Horváth

Nebudem sa vracať do minulosti a hodnotiť bývalých splnomocnencov vlády. Dňa 12. novembra 2010 bol uznesením vlády SR novelizovaný Štatút splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde je presne definovaná oblasť jeho pôsobnosti, hlavné úlohy, zásady činnosti, vzťahy k orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy a ďalším subjektom, pričom sú jasne určené aj organizačné, administratívne, materiálno-technické, či finančné zabezpečenie činnosti splnomocnenca aj to, že za výkon svojej funkcie je zodpovedný predsedníčke vlády SR.

Pán vicepremiér,
aký je váš názor na prepustenie jedinej maďarsky hovoriacej pracovníčky reg.kancelárií USVRK pánom Pollákom? Ako zamestnankyňa košickej regionálnej kancelárie, učiteľka rómskych detí s 34- ročnou praxou a to aj v riadení ZŠ, prvá v realizovaní pilotného projektu nultých ročníkov od r. 1992, pôsobica na USVRK od r. 2005 som poskytovala školám slovenským aj maďarským odborné metodické poradenstvo najmä v oblasti individuálnej integrácie rómskych žiakov za účelom zabránenia ich prekladania do špeciálnych škôl. Bola som jedinná, ktorá s maďarsky hovoriacimi Rómami sa rozprávala po maďarsky (otec maďar z Budapešti)a to aj počas Ficovej vlády, keďže po slovensky nevedeli a ak som mala riešiť ich problémy, dôležité bolo rozumieť si. Na túto skutočnosť upozornil riaditeľku odboru nový kolega, dosadený na USVRK v r. 2008, ktorému moja maďarská komunikácia vadila a oznámil to riaditeľke odboru p. Buksovej (SNS). Tá sa ma snažila vyštvať z úradu hrubým šikanovaním za pomoci kolegu, ktorému som vadila pre jeho časté zneužívanie služobného auta na súkromné účely, ktoré som od r. 2005 mala do starostlivosti zverené ja. Skončilo to "vyrobením" rozhodnutia o zrušení 3 štátnozamestnaneckých miest, medzi nimi aj môjho. Rozhodnutie bolo vydané bez organizačných zmien a vydal ho vtedajší vedúci služobného úradu (SNS), ktorý nebol štatutárnym orgánom, rozhodnutie vydal bez povinných náležitostí ako je poučenie a iné a tiež úplne bez pečiatky. Len kus papiera bez pečiatky, vydaného nekompetentným. (O platnosti rozhodnutia rozhoduje súd na základe mojej žaloby z decembra min. roku.)Na základe toho rozhodnutia z 11.2.2010 som dostala k 1.12.2011 výpoveď. Predchádzal jej však rozhovor s p. Pollákom, ktorý si ma počas práceneschopnosti predvolal a oznámil, že so mnou neráta a hrubým nátlakom sa ma snažil presvedčiť aby som dobrovoľne odišla. Viackrát zdôraznil, že potrebuje miesta pre svojich ľudí, ktorým môže dôverovať. Mne oznámil, že aj tak zomriem (som ZŤP, 50%-ný invalid po 3 mozgových infarktoch)a to vraj 4. apríla, preto si mám život užívať. Odporúčal mi ísť kopať záhradu. Teraz je oblasť pedagogická obsadená na USVRK nepedagógmi, ktorí nikdy neučili a teda nemôžu školám poskytnúť poradenstvo. Rómovia z Čiernej nad Tisou sa na mňa nešťastní obrátili s tým, že počas návštevy pracovníkov košickej kancelárie na ich maďarsky položené otázky na čo boli zvyknutí, boli vraj okríknutí, že na Slovensku sa má hovoriť po Slovensky. Považujete za správne takéto riešenie rómskej problematiky?

Tkáčiková Eva

Nebudem sa vyjadrovať k pracovno-právnym vzťahom. V takýchto prípadoch, keď sa vyčerpajú všetky možnosti a zamestnávateľ sa nevie dohodnúť so zamestnancom, je správny postup obrátiť sa na súd – a ten rozhodne. Čo sa týka používania jazykov národnostných menšín v úradnom styku, našu snahu o naplnenie ústavných práv aj komfortu príslušníkov národnostných menšín azda najlepšie dokumentuje návrh novely zákona o používaní jazykov národnostných menšín, o ktorom sa teraz veľa diskutuje a čaká ho schvaľovací proces vo vláde aj v parlamente.


Ste presvedčený, že bolo zo strany splnomocnenca vlády správne rozpustiť úrad splnomocneneca, prepustiť odborníkov, ktorí tam pracovali od jeho vzniku s praxou s Rómami dlhou niekoľko desiatok rokov a nahradiť ich počas mnohých mesiacov jediným človekom bez skúseností s Rómami, ktorý robil iba na MV SR vo funkcii riaditeľa kriminálky a ktorého po voľbách dosadili (delimitovali)na Úrad vlády ktovie prečo predchádzajúci? Uvedomujete si, že úrad splnomocnenca vlády bol po jeho desaťročnom pôsobení teraz úplne rozložený novým splnomocnencom? Myslíte si, že pani Nicholsonová bez vzdelania, ktorá si ako najvyššie vzdelánie v životopise uvádza kurz angličtiny pre migrantov, ktorý zvládajú aj negramotní migranti, je dostatočným odborníkom na Rómov ak jej jedinná prax s Rómami bolo nakrútenie dokumentu o nich?

Baloghova

Úprimne, nerozumiem celkom Vašej otázke. Nemyslím si, že v úrade splnomocnenca vlády pre rómske komunity boli prepustení odborníci, tobôž, že došlo k rozpusteniu úradu... Naopak, verím, že nástupom Miroslava Polláka do funkcie došlo k zefektívneniu činnosti úradu. Myslím si, že je snaha o realizáciu takých aktivít, ktoré povedú k postupnému zlepšovaniu postavenia rómskych komunít, Ale k tomu je nutná súčinnosť a efektívna spolupráca s príslušnými ministerstvami, zástupcami samosprávy, mimovládnymi organizáciami aj cirkvami. A spochybňovanie pani štátnej tajomníčky MPSVR SR považujem za nevhodné, myslím si, že dostatočne prezentuje zámery, ktoré má v oblasti zlepšenia sociálneho postavenia rómskych komunít, prax najlepšie zhodnotí ich prospešnosť.

Najčítanejšie