VLÁDA: Schválila stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020

ilustračné foto TASR

Bratislava 11. januára 2012 (Gipsy Television/ Daniela STRELKOVÁ) - Vláda dnes schválila stratégiu do roku 2020, ktorá je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Svetovej banky a Rozvojového programu OSN (UNDP), Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF), Združenia miest a obcí Slovenska a mimovládnych organizácií. Významnou pri tvorbe stratégie bola spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Predkladanú stratégiu vníma Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity ako otvorený dokument, ktorý sa bude postupne dopĺňať a dopracovávať o prílohy, v ktorých budú akčné plány, dáta a nevyhnutné informácie a podklady. V súčasnosti v mnohých oblastiach absentujú dáta, ktoré vďaka partnerom - Svetovej banke a Rozvojovému programu OSN (UNDP) budú v nasledujúcich mesiacoch k dispozícii pri tvorbe inkluzívnych politík.Osobitné miesto pri vytváraní predpokladov na inklúziu marginalizovaných rómskych komunít majú predovšetkým Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

"Každé z týchto ministerstiev by malo v súlade s touto stratégiou pripraviť legislatívne návrhy, ktoré zásadným spôsobom prispejú k riešeniu súčasnej exklúzie a diskriminácie rómskych komunít a zvrátia terajší negatívny trend. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR napríklad pripravilo vecný zámer zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, ktorý vhodne rieši otázky v kompetencii ministerstva a má významné presahy do ďalších oblastí, " povedal pre Gipsy Television Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity.

 

Úspech procesov sociálnej a ekonomickej integrácie a politiky začleňovania závisí od zosúladenia politík vo vzťahu k trom cieľovým skupinám, ktoré sa navzájom prekrývajú. Iniciatívy zamerané na začleňovanie musia navzájom vyvažovať potreby týchto troch skupín - Rómov, rómskych komunít a marginalizovaných rómskych komunít. Vláda SR uznáva, že rôzne typy vylúčenia ovplyvňujú život Rómov ako národnostnej menšiny, všetkých typov rómskych komunít, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, píše sa v stratégii.

 

Aj táto nová stratégia, ktorú vláde SR predložila jej predsedníčka Iveta Radičová (SDKÚ-DS), pod ktorú patrí riešenie tzv. rómskej problematiky, sa zameriava na školstvo, zdravie, bývanie a zamestnanosť. Novinkou je oblasť finančného začlenenia a samostatná oblasť nediskriminácia.

 

VZDELÁVANIE RÓMOV

Uplatnenie práva na vzdelávanie v rómskom jazyku alebo vyučovanie rómskeho jazyka a podpora rozvoja identity prostredníctvom podpory používania rómskeho jazyka na všetkých stupňoch vzdelávani. Zabezpečovanie prípravy učiteľov rómskeho jazyka a literatúry a podporovanie vzdelávania učiteľov vyučujúcich v rómskom jazyk. Zlepšiť starostlivosť o pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšiť podiel pedagogických a odborných zamestnancov škôl ovládajúcich rómsky jazyk (dialekt miestnej komunity).


ZAMESTNÁVANIE RÓMOV

Podporovať zvyšovanie zamestnateľnosti príslušníkov rómskych komunít prostredníctvom zavedenia preventívnych opatrení zameraných na predchádzanie nezamestnanosti znevýhodnených skupín, zamerať sa na prácu s deťmi z rodín dlhodobo nezamestnaných rodičov s cieľom znížiť medzi generačnú reprodukovanú chudobu. Podporovať zvyšovanie zamestnanosti príslušníkov rómskych komunít prostredníctvom podporovania prechodu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce na trh práce pomocou aktívnych opatrení na trhu práce a projektov a programov zameraných na podporu zvyšovania zamestnanosti; zabezpečenia revízie zákona o pomoci v hmotnej núdzi tak, aby podporoval prechod znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z evidencie úradov práce na trh práce pomocou súbehu príjmu zo zamestnania a poberaním dávky v hmotnej núdzi.

 

ZDRAVIE RÓMOV

Zlepšiť a skvalitniť hygienu v osadách a mestských koncentráciách, vytvoriť mechanizmy zberu a likvidácie tuhého komunálneho odpadu (Environmentálny fond, separácia, príspevok na bývanie) a zabezpečiť mechanizmus pre pravidelnú deratizáciu v segregovaných rómskych komunitách v súčinnosti so samosprávou a príslušníkmi marginalizovaných rómskych komunít. Podiel domácností, pri ktorých je frekvencia odvozu komunálneho odpadu aspoň raz za dva týždne. Zabezpečiť dostupnosť využívania služieb zdravotnej starostlivosti, zlepšiť reálnu dostupnosť prostredníctvom odstraňovania prekážok (geografických a finančných), vytvoriť program minimálnej dentálnej starostlivosti a zlepšiť komunikáciu medzi príslušníkmi MRK a zdravotníckymi pracovníkmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti s potenciálnym dosahom na zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v komunitách. Podiel domácností, ktoré si nemôžu dovoliť návštevu lekára.

 

BÝVANIE RÓMOV

Zlepšiť prístup k bývaniu s osobitným dôrazom na sociálne bývanie a potreba podporovať odstránenie segregácie v bývaní, a plné využitie finančných prostriedkov, ktoré sa nedávno sprístupnili v kontexte Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Znížiť rozdiel medzi väčšinovou populáciou a Rómami v podiele prístupu k bývaniu a inžinierskym sieťam (ako napr. voda, elektrina a plyn) a znížiť podiel chatrčí a nelegálnych obydlí o 25 %. Odstraňovanie chatrčí a príbytkov nevhodných na bývanie (v zmysle stavebného zákona a uplatnenia minimálnych štandardov na bývanie) v marginalizovaných rómskych komunitách a vytvorenie mechanizmov podpory legálneho bývania pre obyvateľov, ktorých príbytky boli odstránené.

 

OBLASŤ FINANČNÉHO ZAČLENENIA

Zlepšiť finančnú gramotnosť, poskytnúť marginalizovaným rómskym komunitám informácie o finančných službách, podporovať základné a pokročilé finančné vzdelávanie a odbornú prípravu marginalizovaných rómskych komunít. Počet rómskych rodín, ktoré participujú na štandardizovanom finančnom tréningu. Zvýšiť ochranu marginalizovaných rómskych komunít pred činnosťou úžerníkov a nelegálnymi praktikami úverových spoločností systematickej terénnej práce, vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti a komplexnej revízie trestnej legislatívy a finančných opatrení na ochranu finančného spotrebiteľa.

 

OBLASŤ NEDISKRIMINÁCIE

Zaviesť do praxe funkčné mechanizmy riešenia a prevencie konfliktov na lokálnej úrovni týkajúcich sa komunitných problémov s cieľom znižovať napätie existujúce vo vzájomnej koexistencii rómskej a nerómskej populácie a odbúravať pocit rezignácie a neriešiteľnosti týchto konfliktov. Stratégia chce zabezpečiť dostupnú a kvalitnú právnu pomoc vo veciach porušenia Antidiskriminačného zákona, transformovať Slovenské národné stredisko pre ľudské práva na funkčnú inštitúciu pre rovnosť vrátane posilnenia kompetencií, zvýšiť informovanosť a právne povedomie Rómov o možnostiach ochrany pred diskrimináciou. 

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Do dražby ide fľaša vína, ktoré dozrievalo vo vesmíre.

Fľaša červeného vína, ktorá viac než rok strávila na obežnej dráhe Zeme, pôjde do dražby. Britský aukčný dom Christie's odhaduje, že sa táto unikátna položka predá za približne 830.000 eur.

Showbiz

VIDEO: Toto vás dojme k slzám. Bendig prespieval pieseň Věry Bílej.

Potenciál tohto hudobného videa je veľký. Stotožnia sa s ním najmä rodiny a priatelia ľudí, ktorí už nie sú medzi nami.