VIEME PRVÍ: Ako bude vyzerať nová stratégia pre Rómov

Bratislava 9. decembra 2011 (Gipsy Television/ Daniela STRELKOVÁ) - Slovensko chce počas rokov 2014 až 2020 nastoliť obrat pri sociálnom začlelení Rómov do spoločnosti. Vláda sa tiež bude snažiť aj o to, aby Rómov nediskriminovali. To je len časť opatrení, ktoré využijeme pri integrácií chudobných ľudí z osád.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravil Stratégiu SR pre integráciu Rómov do roku 2020 na základe požiadavky Európskej komisie. Vnútroštátne stretégie prekladajú všetky krajiny spoločenstva v ktorých žijú Rómovia Európskemu parlamentu. Dokument musí obsahovať štyri hlavné oblasti, prístup ku vzdelaniu, zamestnanosti, zdravotnej starostlivosti a bývaniu.

 

"Stratégia je zároveň zameraná na viaceré cieľové skupiny: Rómov ako národnostnú menšinu, rómske komunity, marginalizované rómske komunity. Väčšina opatrení je zameraná na marginalizované rómske komunity, pričom politiky budú smerovať aj na väčšinovú populáciu. Cieľom je nastaviť verejnú diskusiu tak, aby politiky boli prijímané ako obojstranne výhodné," uviedla pre Gipsy Television Iveta Duchoňová z Úradu splnomocnenca.

 

Súčasťou stratégie je Revidovaný národný akčný plán Dekády začleňovania Rómov 2005 - 2015 na obdobie rokov 2011 - 2015, ktorý slúži ako východisko pre definovanie prioritných oblastí (vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť, bývanie) a zároveň bude tvoriť prílohu stratégie.

 

Sociálne vylúčenie Rómov je viacnásobné, je nevyhnutné sformulovať prístupy aj v ďalších oblastiach, ako napríklad nediskriminácii, práci s verejnosťou a otázkam finančného začlenenia. Tiež v nasledujúcom období je nevyhnutné venovať pozornosť rozpracovaniu inkluzívnych politík aj v oblasti podpory menšinových práv a používania jazyka, bezpečnosti, boja proti kriminalite, oblasti rodovej problematiky a ďalších. Rozpracovanie uvedených oblastí sa bude realizovať v roku 2012.

 

Predpokladom na úspešné realizovanie akčných plánov stratégie je finančné pokrytie stratégie. V tejto oblasti je rozhodujúce, ako sa podarí politiky definované v stratégii presadiť do programového obdobia EÚ na roky 2014 - 2020, pričom už súčasťou samotného rámca EÚ je apel na to, aby členské štáty väčšmi využívali štrukturálne fondy na začlenenie Rómov. Integráciu Rómov tak možno podporiť s pomocou finančných nástrojov EÚ, najmä Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

 

Stratégia je výsledkom spolupráce Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Svetovej banky a Rozvojového programu OSN (UNDP), Nadácie otvorenej spoločnosti (OSF), Združenia miest a obcí Slovenska a mimovládnych organizácií. "Priebežne sa konali konzultácie s predstaviteľmi štátnej správy, samosprávy i mimovládneho sektora na regionálnej úrovni (Banská Bystrica, Prešov, Košice) s predstaviteľmi štátnej správy a príslušných ministerstiev v Bratislave, ako aj s predstaviteľmi rómskych mimovládnych organizácií a organizácií pôsobiacich na centrálnej úrovni, ako aj akademickými autoritami pôsobiacimi v tejto oblasti," vysvetľuje Duchoňová.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Vyhlásili 12. ročník ocenenia Roma Spirit.

Cieľom podujatia je podľa organizátorov vyzdvihnúť a oceniť výnimočné osobnosti a organizácie, ktoré sa aktívne podieľajú na zlepšení situácie rómskej menšiny a spolužitia Rómov a Nerómov na Slovensku.

Showbiz

VIDEO: Igor Kmeťo ml. prehovoril. Prekonal som koronavírus!

Igor Kmeťo ml. mal pozitívny test na Covid-19. Na infekčnom oddelení na bratislavských Kramároch bol hospitalizovaný 8 dní, 11 dní mal vysoké teploty.