19.04.2020 SPRÁVY

Toto chce urobiť vláda vo vzťahu k Rómom. Čítajte!

Foto: TASR

Vláda v nedeľu schválila programové vyhlásenie. Vo vzťahu k Rómom sa bude zasadzovať za zlepšenie sociálneho, ekonomického a občianskeho postavenia v spoločnosti. 

Vláda deklaruje, že vynaloží všetko úsilie na to, aby konkrétne opatrenia viedli k hmatateľným zmenám, predovšetkým u tej časti Rómov, ktorí v 21. storočí na Slovensku žijú bez prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúre. Veľký dôraz bude klásť na efektívne využívanie verejných zdrojov, vrátane eurofondov, na zmenu kvality života, najmä bývania, za priamej účasti samotných Rómov. 

"Situáciu skupiny najzraniteľnejších občanov, ktorí tvoria jednu tretinu z celkovej populácie Rómov žijúcich na Slovensku, nemožno ďalej prehliadať, a to nielen preto, lebo Slovensko nevyužitím ich potenciálu ekonomicky stráca, ale i v súvislosti s prevenciou pandemických ochorení, ako je COVID 19, a ochranou zdravia a životov všetkých občanov.  Vláda SR vyhodnotí stav následkov COVID 19 a prijme účinné opatrenia na predchádzanie podobným pandémiám," píše sa v Programovom vyhlásení vlády. 

Vláda sa bude usilovať o znižovanie chudoby, predovšetkým v segregovaných oblastiach v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Osobitný dôraz bude klásť na zlepšenie štandardov bývania, prístupu k pitnej vode a základnej infraštruktúre, ako i zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti vláda SR bude aktívne podporovať férové vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. 

Vláda deklaruje, že bude presadzovať politiky, ktoré budú napomáhať zvýšenie zamestnanosti Rómov, s dôrazom na mladých. V tejto súvislosti vzdelávanie podľa vlády zohráva kľúčovú úlohu. Vládny kabinet Igora Matoviča preto vynaloží maximálne úsilie na zastavenie neoprávneného zaraďovania rómskych detí do špeciálnych základných škôl a zabezpečenie ich prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu, a to na všetkých úrovniach. 

"Vláda SR s cieľom zlepšiť zaškolenosť a pripravenosť bude iniciovať opatrenia, aby sa s predškolským vzdelávaním zraniteľných rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia začalo čo najskôr, najlepšie od troch rokov veku. Vláda SR bude taktiež podporovať opatrenia, ktoré zamedzia predčasnému ukončeniu školskej dochádzky či opakovaniu ročníkov a následnému opustenie školského systému bez vzdelania a potrebnej kvalifikácie, čoho sme svedkami v súčasnosti. Vláda SR bude podporovať zosúladenie prechodu rómskych detí zo základného školstva na vyššie formy vzdelávania za účelom získania potrebnej kvalifikácie, vrátane digitálnych a podnikateľských zručnosti, potrebných na účinnú inklúziu do spoločnosti a do pracovného trhu," uvádza sa v Programovom vyhlásení vlády. 

Popri pomoci najzraniteľnejším skupinám z radov Rómov sa vláda SR bude zasadzovať za zlepšovanie celospoločenského vnímania Rómov v spoločnosti a budovanie vzájomnej občianskej spolupatričnosti. Vláda bude taktiež posilňovať rómsku kultúrnu identitu a rómsky jazyk. 

Vláda SR zváži posilnenie štatútu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity voči relevantným ministerstvám, do ktorých kompetencie spadá zodpovednosť za implementáciu vytýčených cieľov v jednotlivých oblastiach. 

Na podporu sebestačnosti a integrácie obyvateľov marginalizovaných skupín sa vláda SR zaväzuje: 

 Podporovať vznik a fungovanie sociálnych podnikov v obciach a regiónoch s cieľom zvyšovať zamestnanosť a pracovné návyky občanov z marginalizovaných skupín. 

 Zvážiť zavedenie vyplácania sociálnych dávok v týždňových intervaloch na účet v banke, namiesto vyplácania v hotovosti. 

 Zaviesť vyplácanie príspevku pri narodení dieťaťa neplnoletým matkám na účet v banke, ktorý bude viazaný na výdavky spojené so starostlivosťou o dieťa. 

 Zaviesť automatické inkaso platieb za bývanie z bankového účtu prijímateľa sociálnych dávok. 

Vládou schválené programové vyhlásenie tak teraz ešte musí schváliť parlament. 

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

Muž na pumpe odsával benzín z nádrže s vysávačom, spôsobil výbuch.

Vodič auta, ktorý v sobotu večer na čerpacej stanici v nemeckom meste Witten namiesto nafty omylom natankoval benzín, sa pokúsil túto chybu napraviť použitím vysávača, čím však spôsobil výbuch.

Showbiz

Deško Band z Košíc avizuje nový album. Fanúšikovia sa môžu tešiť aj na videoklip.

Obľúbená košická kapela Deško Band avizuje vydanie nového albumu. Termín zatiaľ nezverejnila.