STANOVISKO ÚRADU SPLNOMOCNENCA: TB primátora mesta Žiar nad Hronom

foto TASR

Bratislava 20. júla 2011 (Gipsy Television/ Daniela Strelková - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je poradným a konzultačným orgánom vlády Slovenskej republiky, ktorý nemá výkonnú právomoc.

V rozsahu svojej pôsobnosti v spolupráci s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami pripravuje a vyhodnocuje programy zamerané na zlepšenie postavenia príslušníkov rómskych komunít s dôrazom na zlepšenie životných podmienok v rómskych osadách, zvyšovania vzdelanostnej úrovne, zlepšenie zdravia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Medzi základné úlohy splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity je spolupracovať so zainteresovanými ministerstvami a obcami a presviedčať ich o dôležitosti riešenia vážnych problémov v rómskych komunitách.


Spoluprácou Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity s príslušnými ministerstvami vznikli systémové opatrenia a vládne programy, ktoré sa úspešne aplikujú v praxi: Program terénnej sociálnej práce, Program podpory výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi a výstavbe technickej vybavenosti v rómskych osadách, Program podpory zdravia znevýhodnenej rómskej populácie, Program policajných špecialistov, asistenti učiteľa. Bez využívania týchto programov v obciach a mestách by postavenie občanov žijúcich v rómskych komunít bolo katastrofálnejšie. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pripravil Akčný plán Dekády začleňovania rómskej populácie, o ktorom bude rokovať vláda SR, a ktorého realizáciou by sa opäť prispelo k ďalšiemu zlepšeniu v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti a zdravia príslušníkov rómskych komunít.


Na riešenie záležitostí rómskych komunít neexistujú rýchle a jednoduché riešenia. Mnohé problémy vznikli ich dlhodobým ignorovaním a neriešením. V riešení záležitostí rómskych komunít má rezervy a nedostatky nielen štátna správa, ale aj územná samospráva. Sú obce, ktoré mali väčšie problémy, ale tým, že boli ochotné investovať čas, energiu a financie do riešenia problémov obyvateľov rómskych komunít, tak sa im aj spoluprácou s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity podarilo zlepšiť nielen sociálno-ekonomické postavenie Rómov, ale aj vzťahy s majoritou. Napríklad v obci Nižný Komárnik sa zlikvidovala celá rómska osada, rovnako v obciach Sveržov, Chmiňany starostovia preukázateľne zmenili život Rómov tým, že Rómovia bývali v chatrčiach a teraz majú oveľa lepšie bytové podmienky v obecných nájomných bytoch nižšieho štandardu. Taktiež sa znížilo sociálne pnutie v týchto obciach medzi Rómami a Nerómami.


Základnou úlohou obce je starostlivosť o potreby svojich obyvateľov. Podľa § 4 ods. 3, písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení - Obec pri výkone samosprávy najmä utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport, g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, 5c) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu, p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu.


Z uvedeného vyplýva, že obce na zabezpečenie potrieb všetkých svojich občanov majú povinnosť využívať dostupné nástroje na zlepšenie ich potrieb: dotačné schémy ministerstiev, finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov v rámci jednotlivých operačných programov. Ani v súčasnosti samosprávy úplne neznášajú náklady na výstavbu bytov v maximálnej finančnej výške. Štát participuje na riešení bytovej otázky obyvateľov v rómskych osadách prostredníctvom programu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Uvedený program čiastočne rieši bytovú problematiku sociálne vylúčených obyvateľov rómskych komunít a výrazne uplatňuje princíp participácie budúcich nájomcov na výstavbe obecných nájomných bytov nižšieho štandardu. Za uplynulé obdobie sa v rámci uvedeného programu postavilo takmer 2 900 bytov. Okrem finančných prostriedkov poskytovaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR výstavby je výstavba takýchto bytov podporovaná nenávratným finančným príspevkom na vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci Dotačnej schémy USVRK.


V súvislosti s iniciatívou primátora Žiaru nad Hronom pod názvom Zobuďme sa! splnomocnenec vlády víta akúkoľvek iniciatívu, ktorá pomôže reálne a koncepčne riešiť problémy v rómskych komunitách. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity súhlasí s časťou obsahu iniciatívy Zobuďme sa, v ktorej sa hovorí o zriadení tzv. riadeného bývania pre obyvateľov rómskych komunít. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity by ho doplnil aj o prestupné bývanie, prostredníctvom ktorého by mali obyvatelia rómskych komunít možnosť dostať sa z najnižších foriem bývania k bývaniu vyššieho štandardu za dodržiavanie pravidiel a podmienok v riadenom bývaní.


Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity nie je principiálne proti riešeniu bytovej otázky obyvateľov rómskej komunity Pod Kortinou. Problémom je, že mesto chce 60 kontajnerovými bytmi vyriešiť problémy s bývaním pre 400 neprispôsobivých obyvateľov, ktorí budú žiť spoločne v jednej lokalite.

Najčítanejšie

Neprehliadnite

Televízne formáty

Zaujímavosti

RTVS odvysiela dokumenty o Rómoch i novú rozhlasovú hru. ČT venovala Rómom minimálny vysielací čas.

Rozhlas a televízia Slovenska zaradila do programovej štruktúry k Medzinárodnému dňu Rómov, niekoľko programov.

Showbiz

PITINGO: Španielsky Róm, ktorý nosil kufre. Dnes je z neho medzinárodná spevácka hviezda.

Živil sa ako zmrzlinár, ale aj ako nosič kufrov na letisku. Dnes je z neho rešpektovaná hviezda, ktorá má fanúšikov po celom svete. Dôvodom je jeho fascinujúci hlas a vlastný hudobný štýl.