KOŠICE: Zrealizovalo projekt v sociálne znevýhodnených lokalitách

foto TASR

Košice 7. októbra 2010 (TASR) - Po osemnástich mesiacoch realizácie sa končí projekt Terénna sociálna práca v sociálne znevýhodnených lokalitách v meste Košice, na ktorý mesto získalo finančnú podporu z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Ako TASR informovala Katarína Jantošovičová z komunikačného referátu košického magistrátu, nenávratný finančný príspevok vo výške 48.633,34 eura umožnil zamestnať štyroch komunitných sociálnych pracovníkov, čím sa ich celkový počet zvýšil na štrnásť. Primárnou cieľovou skupinou projektu boli obyvatelia prevažne rómskych komunít žijúcich v piatich lokalitách (Luník IX, Popradská, Sládkovičova, Herlianska, Na Demetri), ktorí sú ohrození rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Podľa Jantošovičovej medzi hlavné aktivity realizované v rámci projektu patrilo poskytovanie poradenstva klientovi v súvislosti s riešením jeho nepriaznivej situácie, cielená individuálna sociálna práca s klientom v jeho prirodzenom prostredí a vyhľadávacie činnosti, sprevádzanie klienta, obnova a úprava rodinných pomerov dieťaťa, ktoré bolo z rodiny vyňaté na základe rozhodnutia súdu a zvýšenie sociálnej mobility klienta, schopnosti riadiť svoj život samostatne.


„Jednoznačne možno konštatovať, že sa podarilo posilniť a skvalitniť výkon terénnej sociálnej práce, boli vytvorené podmienky na realizáciu aktivít na zmiernenie chudoby a zvýšenie zamestnateľnosti obyvateľov lokalít a tým aj zlepšenie ich životnej situácie," uviedla koordinátorka projektu Katarína Melichová, ktorá spomenula konkrétne príklady, ako zaradenie občanov do Inštitútu osobitného príjemcu či zamestnávanie občanov v mestských podnikoch. „Taktiež sa podarilo zaktivizovať a zapojiť obyvateľov do plánovania a realizácie komunitných podujatí," dodala Melichová. Mesto Košice chce podľa Jantošovičovej aj v budúcnosti vzhľadom na dosiahnuté výsledky pokračovať v komunitnej a terénnej sociálnej práci, a to financovaním z vlastného rozpočtu, ako aj ďalším získavaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov.

 

Najčítanejšie

Neprehliadnite