Etický kódex

Medzi základné hodnoty rómskej internetovej televízie Gipsy Television, patria sloboda slova, politická i ekonomická nezávislosť, oddanosť demokracii, rešpektovanie právneho systému štátu, ako aj relevantných medzinárodných dokumentov a odporúčaní.

Pracovníci portálu www.gipsytv.eu si vážia občianske slobody, vždy sú na strane slušnosti a spravodlivosti. Vo svojej novinárskej práci rešpektujú pluralitu názorov, prezumpciu neviny a právo na súkromie všade tam, kde sa to netýka verejného záujmu. Z toho vyplývajú zásady nášho správania vo vzťahu k čitateľom i respondentom.

Tento etický kódex určuje pravidlá pri vytváraní a udržiavaní etickej kultúry portálu a je záväznou normou pre všetkých pracovníkov a spolupracovníkov redakcií, ktorí sa podieľajú na tvorbe obsahu printových periodík a internetových vydaní.

I. Zverejňovanie informácií


1.
Povinnosťou redaktorov je podávať čitateľom pravdivé, presné a neskreslené informácie.
2. Dôležité údaje je potrebné pred zverejnením overovať aspoň z dvoch od seba nezá vislých zdrojov.
3. Ak sa niektoré dôležité informácie nedajú z objektívnych dôvodov overiť, treba to pri ich zverejnení uviesť.
4. Pracovník redakcie nesmie platiť zdroju za poskytnutie informácií. Výnimku môže udeliť šéfredaktor.
5. Redaktor je povinný komunikáciu s respondentom nahrávať a informovať ho o svojom zámere. V prípade verejne činných osôb a iných osôb verejného záujmu sa stačí predstaviť menom redakcie, ktorú zastupuje. Zvukové nahrávky, fotografické a listinné dôkazy, ktoré by mohli byť predmetom sporu, treba uchovávať najmenej počas troch rokov.
6. Publikovanie neoverených informácií, respektíve informácií z nedôveryhodných zdrojov je zakázané.
7. Pri zverejňovaní kritických hodnotení je potrebné poskytnúť priestor aj kritizovanej strane a jej názor alebo vyjadrenie vrátane odmietnutia primeraným spôsobom uviesť v článku.
8. Každý citát nepodložený zvukovou nahrávkou treba dať na autorizáciu respondentovi.
9. Informácie, ktorých zverejnenie môže byť spojené s rizikom neoprávneného zásahu do práv na ochranu osobnosti alebo dobrej povesti právnickej osoby, je autor povinný konzultovať so šéfredaktorom a na základe pokynu šéfredaktora aj s právnym servisom vydavateľstva.

 

II. Získavanie informácií

 

1. Redaktori www.gipsytv.eu pri svojej práci vždy vystupujú len za redakciu, ktorej sú členmi, a uvádzajú účel, pre ktorý získavajú informácie.
2. Získané informácie nesmie autor pred zverejnením využívať vo svoj prospech alebo prospech inej osoby.
3. Utajovanie novinárskej profesie je prípustné len vo výnimočných prípadoch investigatívnej žurnalistiky, keď sa k informácii dôležitej vo verejnom záujme nedá inak dostať.
4. Na prácu redaktora v utajení musí vždy dať súhlas šéfredaktor.
5. Pri získavaní informácií sa redaktori a ďalší tvoriví pracovníci vrátane externých prispievateľov riadia zákonnými predpismi Slovenskej republiky. Zvlášť dbajú na dodržiavanie tlačového zákona, zákona o reklame, o ochrane osobných údajov a na uplatňovanie autorských práv. 6. Pri citácii z iných médií zásadne uvádzame zdroj. Redaktori nesmú vydávať cudzí text za vlastný.

 

III. Ochrana zdrojov

 

1. Redaktori sú povinní chrániť zdroje svojich informácií, ak to zdroje požadujú, s výnimkou prípadu, keď môže dôjsť k zamedzeniu trestnej činnosti.
2. Redaktor je vždy povinný oznámiť identitu zdroja šéfredaktorovi.

 

IV. Tlačové opravy

 

1. Ak sa zverejní nepravdivá, skreslená alebo zavádzajúca informácia, redakcia sa v čo najkratšom čase postará o nápravu.
2. O uverejňovaní opráv, odpovedí a dodatočných oznámení rozhoduje šéfredaktor v súlade s tlačovým zákonom.


pokračovanie

 


Najčítanejšie

Neprehliadnite