Rómsky Mentorský Projekt

Výzva : Občianske združenie Ternipe s podporou Rómskeho Kultúrneho Programu Nadácie Otvorenej Spoločnosti (Open Society Foundations Budapest) vyhlasuje tretí ročník projektu, ktorý podporuje kultúrnu účasť Rómov a za ciele si stavia odhalenie a hľadanie rómskej kultúrnej a spoločenskej identity cez umenie a kultúru. Projekt zdôrazňuje prijatie a uznanie rómskej kultúry, a tým chce zmeniť postoj väčšinovej spoločnosti k Rómom. Mentorský projekt sa začína v októbri 2011 a končí v júni 2012

Mentorská iniciatíva

Cieľom mentorského projektu je spojiť úspešných a etablovaných rómskych odborníkov so skupinami detí v marginalizovaných školách a komunitných centrách a poskytnúť im príležitosti na rozvoj osobných zručností ako aj spoločenských zručností prostredníctvom série pravidelných a štruktúrovaných mimoškolských činností s kultúrnym obsahom/zameraním.. Rómsky mentorský projekt zastáva inovatívny prístup - zameriava sa na všeobecnú a modernú definíciu kultúry, v ktorej sa tradícia a modernosť navzájom posilňujú; kladie dôraz na metódy skúsenostného vzdelávania; využíva silu vzťahu medzi dieťaťom a dospelým ako svoju hlavnú intervenciu; a stavia na základoch rómskej a nerómskej vzájomnej partnerskej spolupráce.
Rómski mentori obetujú zo svojho voľného času 6-8 hodín mesačne, aby deťom zabezpečili voľno-časové aktivity. Rómskym mentorom zorganizujeme odborný tréning z metodiky projektu. Pre jednotlivé aktivity mentorom zabezpečujeme hotové materiály/podklady, ale konečný pracovný plán si vytvoria mentori spolu s vybranými inštitúciami.

Mentorská Iniciatíva čaká prihlášky takých škôl, centier voľného času, cirkevných škôl, združení, ktoré by radi zorganizovali mentorské stretnutia pre svoju detskú skupinu. Občianske združenie Ternipe zabezpečuje 1920 USD na školský rok 2011/2012. Suma umožňuje realizáciu takých ambicióznych, kvalitných a zvláštnych skupinových aktivít, ktoré inak nie sú uskutočniteľné. Získané financie sa môžu používať na nasledovné účely:

* Výdavky na detské programy napr. remeselnícke práce, tvorivé dielne, tanečné a hudobné podujatia, diskusie, programy s pozvanými hosťami, súťaže, výlety súvisiace s cieľmi skupiny.
* Stravu pre zúčastňujúce sa deti.


Mentorská iniciatíva nepodporuje:

* Prestavbu alebo renováciu školy alebo budov inštitúcií.
* Kupovanie technického príslušenstva: TV, DVD prehrávač, magnetofón, počítač, atď.
* Školenie a iné programy pre učiteľov a vyučujúcich.

Okruh uchádzačov

O Mentorský projekt sa môžu uchádzať už existujúce školské triedy, záujmové krúžky, detské skupiny, alebo detské skupiny občianskych združení, centier voľného času. Ďalej sa môžu uchádzať aj také skupiny, ktoré sa vytvorili práve kvôli tomuto programu. Budú uprednostnené také skupiny, ktoré sú tvorené deťmi rovnakej vekovej kategórie. Veková skupina detí je 6-15 rokov. Ak sa z tej istej školy / inštitúcie budú uchádzať viaceré skupiny, každá skupina musí mať samostatnú prihlášku. Pri výberovom konaní budú uprednostnené miešané skupiny, kde väčšinu tvoria rómske deti.
Uchádzajúce sa inštitúcie sú zodpovedné za to, aby sa deti zúčastňovali na voľno-časových aktivitách. Uchádzajúce sa inštitúcie musia zabezpečiť nasledujúce podmienky na realizáciu aktivít:

* Miestnosť pre realizáciu programov (trieda, klub)
* Poverenú osobu, ktorá sa zúčastňuje tréningu na začiatku mentorského programu spolu s mentormi a realizuje program v danej inštitúcii a spolupracuje s mentorom na aktivitách.

Prihláška musí obsahovať nasledovné dokumenty:

* Vyplnenú žiadosť
* Zriaďovaciu listinu alebo stanovy inštitúcie
* Opis detskej skupiny, ktorý predstavuje deti, ich vek, záujmy, mesto alebo dedinu, kde žijú, komunitu, v ktorej žijú, počet detí a doterajšie voľno-časové aktivity (ak boli)
* Vyhlásenie, v ktorom inštitúcia zabezpečuje účasť na programe (účasť detí, miestnosť, realizátor)
* Údaje žiadateľa

Termín predkladania žiadostí

Prijímanie žiadostí: 16.9.2011
Prihlášku treba poslať elektronicky na e-mailovú adresu ternipe1@gmail.com, alebo poštovou formou na adresu:

Ternipe - združenie pre rómsku mládež na Slovensku a v Maďarsku
Záhradná 414, Rimavská Seč 980 42

Ďalšie informácie o projekte poskytne Štefan Vavrek na tel. čísle 0918/741045.

Najčítanejšie

Neprehliadnite