Projekt e-Roma Resource zefektívni prácu s Rómami


Štátne inštitúcie, ale i mimovládne organizácie nedisponujú údajmi o možnostiach spolupráce, o príkladoch dobrej praxe. Nemajú dokonca ani zoznam najúčinejších opatrení, ktoré by zlepšili život Rómov. 

Ceľom projektu je vytvoriť informačnú a vzdelávaciu on-line platformu. "Projekt je realizovaný s jasným a dynamickým zameraním na potreby užívateľov on-line platformy na základe zistených potrieb. Vytvorená on-line platforma bude vnímaná ako krok k zefektívneniu vzdelávania Rómov, ušetreniu úsilia a finančných prostriedkov, rovnako ako k zálohovaniu sietí, ktoré detekujú osvedčené postupy, projekty, vzdelávacie nástroje a zabezpečujú tak rýchlejšie a efektívnejšie šírenie informácií z oblasti vzdelávania Rómov na všetkých úrovniach," uviedla pre Gipsy Television Michaela Machajová z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.

V nedávnom období bola ukončená výskumná fáza pracovného balíka WP2, ktorého hlavným cieľom bolo zhodnotenie potrieb cieľových skupín a analýza súčasného stavu vo všetkých partnerských krajinách. "Jedným z výstupov WP2  sú vypracované národné správy, ktorých analýzy tvoria základ pre vytvorenie on-line platformy," vysvetlila Machajová.


Slovensko ako vedúci partner tohto balíka z nich spracoval súhrnný transnárodný report, ako hlavný výstup. Na základe hodnotenia potrieb a odporúčaní respondentov zapojených do výskumnej časti vyplynuli návrhy pre prioritné oblasti a formu plánovanej platformy a jej prvotné testovanie bude realizované na 3. projektovom stretnutí v Krakove, ktoré sa uskutoční v druhej polovici februára tohto roku.


Situačná analýza z jednotlivých krajín zdôraznila viacero problémov v dostupnosti informácií o rómskej populácii, ale upozornila aj na všeobecné problémy, ktorým čelia Rómovia. V rámci situačnej analýzy bolo spracovaných množstvo dostupných zdrojov o situácii Rómov v participujúcich krajinách a zahrnutých množstvo organizácií pracujúcich s Rómami.

V rámci hodnotenia potrieb bol použitý dotazník ktorým sme oslovili široké spektrum odborníkov pracujúcich s Rómami. Celkovo bolo do výskumu zahrnutých 176 odborníkov z partnerských krajín vrátane Slovenska s dlhoročnými skúsenosťami, ktorých názory tak predstavujú dobrý základ pre návrh a prípravu obsahu platformy. Celkovo viac ako polovica respondentov zo všetkých krajín pokladá kvalitu dostupných údajov za nedostatočnú.

"Nie sú k dispozícii údaje, ako napríklad možnosti spolupráce, príklady dobrej praxe, zoznam najúčinnejších intervencií, ale aj mnoho ďalších. Respondenti navrhli aj oblasti, ktoré by mali byť súčasťou platformy a to oblasť vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnanosti, sociálnej integrácie, rovnosti príležitostí, ale aj kontakty na inštitúcie a prebiehajúce aktivity," dodala Michaela Machajová.

Výsledky výskumu poukázali na množstvo problémov v dostupnosti informácií o Rómoch vo všetkých krajinách a platforma by tak mohla byť cenným zdrojom nových a užitočných informácií pre cieľovú skupinu užívateľov s pozitívnym vplyvom pre rómsku populáciu.

Medzinárodný projekt e-Roma Resource je spolufinancovaný z Programu celoživotného vzdelávania - Lifelong Learning Programme Európskej únie. Orientovaný je na podporu celoživotného vzdelávania a gramotnosti v partnerských krajinách. 

 

Bližšie informácie:

http://project-err.splet.arnes.si/

http://vz.truni.sk/index.php?id=163Neprehliadnite

GYPSY FEST: Takto vyzeral otvárací koncert najväčšieho rómskeho festivalu na Slovensku.
VIDEO: Film čierna mačka, biely korúc má 20 rokov.
Päťnásobný majster Európy Cibuľa dnes mieša maltu a farby.
VIDEO: Vrahovia Róma z Trebišova dostali doživotie.